Это новостной сайт на ижорском, водском и финском языке. Статьи выходят несколько раз в месяц, но нет регулярного расписания. Ижорский и Вотский являются исчезающими языками. Ижорский: 123-240 насителей. Водский: 10-60 насителей 

Tämä sivu on uutissivu inkeroisen, vatjan ja suomen kielellä. Uutisia tulee noin pari kertaa viikossa mutta uutisten tulo ei ole säännöllistä. Inkeroinen ja vatja ovat vaarassa kuolla. Inkeroisella on noin 123-240 puhujaa ja vatjalla vain 10-60 puhujaa.

Tämä sivu ono uutissivu ižoran, vadjan a soomen keelil. Uutisia tulloo vähä kerta kuus no uutisiin tulo ei oo säännöllist. Ižora a vadja ovat vaaras koolla a neet ovat keeliä Ingermaas. Ižoraks läkäjää daaže 123-240 inmihistä a vadjaks läkäjää vaa daaže 10-60 inmihistä.

Kase lehotšültši on uutizlehotšültši ižorassi, vaďďassi i soomõssi. Uutiziit tulõb litši vähäize kõrtiit kuuz no uutizijõ tulo eb õõ normaľnoitõ. Ižora i vaďďa õlla üvii uhgaz õlõvia tšeeliit Inkeriz. Ižoral on 123-240 pajattajaa i vaďďal on toľko 10-60 pajattajaa.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita